Golem - koncepční řešení

1/ Rozdělení hlavních otvíraných listů na 3 zóny, primérní bez rezervy, primérní s rezervou a silné. Za silné jsou považovány listy od 18 figurových bodů nebo s rozlohovým ekvivalentem.

2/ Všechny primérní listy se otvírají 1 tref až 2 trefy, všechny silné listy 1 tref. Primérní listy jsou rozděleny tak, aby dražebně rozlišily prakticky všechny typy listů ve dvou bodových zónách.

3/ Všechny primérní dražby se opírají o základní dražbu reléovou, která umožňuje vydražení všech rozloh obvykle do sedmilistu do poslední karty. Vychází ze systému Monaco autorů Ghestema a Delmoulyho, kde prvé relé je vždy jakýmsi forsingem pro jedno kolo, se silou po otevření v drahé barvě asi od 8 bodů. Toto pojetí je výrazně výhodnější vůči reléovým dražbám, kdy relé je spojováno až s forsingem na manš. Důležité je, že relé je spojováno s výrazně větší silou než klasický one over one. Výhodou relé je, že sobě nezabírá prostor vlastní dražbě. Jednotlivé reléové sledy mají velkou podobnost a většina z nich se dobře pamatuje.

4/ Systém je dále vybaven velmi úspornými dotazovými sledy, které se opírají o víceznačné hlášky. Jedná se zejména o
- 3stupňovou dražbu 4 zón,
- metodu kontinuálních odpovědí, které šetří prostor při současné dražbě dvou informačních veličin, na příklad rozlohy a síly,
- metodu skrytých významů, kdy vyjasnění skrytého významu se odkládá.

5/ Otevření v drahých barvách využívají ve značném rozsahu víceznačné odpovědi možnými Texasy. Základní význam dražby je oznámení texasované barvě s misfitem v barvě otevření. Doplňkové významy jsou zejména listy s fitem bez ostré krátkosti. Golem tak získává vůči ostatním systémům stop na délce partnera a současně značně větší množství konstrutivních sledů.

6/ Po otevření silným trefem je k dispozici v manšforsingové zóně úsporná reléová dražba rozlohy a síly odpovídajícího. Alternativy jsou předurčeny především tím, že k vyjádření silného trefu dojde úsporným rebidem zahajitele 1 srdce. Systém tak získává výhodu většího prostoru do 3 BT než podobné systémy v čele s Polským trefem.

7/ Slemová dražba vychází z konvenčního určení trumfové barvy současně s allumovským dotazem obvykle na výši levného čtyřtriku.

8/ Po zásahu vychází v situaci vyrovnaných sil ze zásady "přednostně oznam nebo popři pětilist", přičemž k oznámení pětilistu se používá většinou texasová dražba, tedy dražba forsující na 1 kolo. Získává tak náskok i informaci o rozloze.

9/ Po položení prvého relé zavádí forsingovou zónu, kde nesmí být hlášky vlastní ani soupeře pasovány. To umožňuje přiřadit velkému množství hlášek včetně kontru a pasu víceznačný význam.

10/ Systém obsahuje jako standardní vybavení dražby ostrých krátkostí s následnou dotazovou dražbou síly.

Porovnání Golema vůči jiným systémům

1/ Převahu Golema vůči běžným klasickým systémům Acol, Standart American, Precision, částečně i vůči polskému trefu považuji za evidentní. Je dána především úsporností sledů a rychlejšími informacemi.

2/ Výhodou Golema je i výrazně častější opakovatelnost sledů.

3/ Zásahy vůči silnému trefu mají pro Golema v průměru pozitivní bilanci. Dražby silných spojených listů začínají jak je nejníže možné.

4/ V ojedinělých případech systému chybí metoda čtvrté barvy, která snad častěji vede k 3 BT ze správnější strany či nehrání 3 BT.

5/ Konkurenčním řešením by mohly být passystémy pro větší počet možných rozlišení. To jsem neřešil vzhledem k obecné averzi vůči passystémům.

6/ Konkurenčním řešením mohou být systémy otvírající již okolo průměrné síly 10 PC, na příklad 9 – 14 PC, tedy nejčastěji.

7/ Takto vychválený systém by měl být aspoň kandidátem na nejlepší systém na světě. Vyvstává otázka, proč nemá odpovídající výsledky. Myslím si, že má slabší interprety.

Porovnání některých sledů vůči Svobodově Acolu jako reprezentantu klasických systémů

Zóny Z1= 12-14, Z2=15-17, Z3= 18+.

1/ Rozloha 5 piků a 4 trefy.

zóna GOLEM 
Z11 pik   - 1 BT
2 trefy - 2 kára 
2 piky
Z21 pik   - 1 BT
2 trefy - 2 kára
2 BT a výše
Z3přes silný tref
zóna ACOL 
Z11 pik   - 2 trefy 
3 trefy
Z21 pik   - 2 trefy 
2 BT   - 3 trefy
3 srdce
Z31 pik   - 2 trefy 
2 BT   - 3 trefy
3 kára - 3 srdce
4 trefy

2/ Rozloha 5 piků a 4 srdce.

zóna GOLEM 
Z11 pik   - 1 BT
2 trefy - 2 kára 
2 srdce
Z21 pik   - 1 BT
2 srdce
Z3přes silný tref
zóna ACOL 
Z1 - Z31 pik   - 2 trefy 
2 srdce

Ve všech těchto pikových příkladech končí Golem své popisy níže.

3/ Po zásahu soupeře v barvě


Acol: Barva na 1. a 2. stupni neforsíruje.
Golem: Počínaje nejbližšího BT se draží aspoň 5list Texasem, který přirozeně forsíruje. S většinou ostatních konstruktivních listů se kontruje. Metoda texasových dražeb je rozšířena i na dražby v obraně, kde jsme zasáhli přirozeně vlastním pětilistem.

4/ Stopdražby

Golem obsahuje systém misfitových dražeb a stopdražeb pomocí Texasů, které mají obvykle další alternativní významy, na příklad:
1 pik - 2 trefy    stop na kárech s misfitem nebo invity na kárech s misfitem nebo 3 listý fit v barvě otevření se silou 10-11 HB a bez singla.
Zahajitel nejčastěji předpokládá stop a opraví do 2 kár.

5/Silná otevření

Acol: Řada sledů s různým pokračováním.
Golem: Jediné otevření (Z3), charakteristické úvodním sledem:
1 tref - 1 káro (8+HP)
1 srdce
Po úvodním sledu je k disposici možnost vylicitovat většinu možných rozloh odpovídajícího a určit po dvou bodech jeho sílu. Při slabší síle odpovídajícího jsou k dispozici asi 3 hlavní sledy.

6/ BT dražby

Acol: Různé metody dražby pro různé druhy BT listů.
Golem: Stejná metoda dražby pro slabý i silný BT.

Aktualizace 29.1. 2010.
Návrat na aktuální stránku
Návrat na hlavní stránku